Pozemní stavitelství

Otázky k opakování od paleolitu až k renesanci (Milan Hanuš)

Test paleolit.     

 1. Které materiály používali ke stavbě obydlí paleolitičtí lidé?
 2. Co to jsou dolmeny? Nakreslete mikrodolmen.
 3. Jaký význam asi měly menhiry? Kde se nacházejí?
 4. Co to jsou henge? Nakreslete jejich půdorys.
 5. Co je to architektura? Co víte o jejím vývoji? Ve kterých přírodních oblastech se dochovalo nejvíce architektonických památek?
 6. Co jsou to megality?
 7. Které znáte megalitické stavby?

Test architektura blízkého východu

 1. Mezi řekami Eufrat a Tigris vzniká v 5. tisíciletí před n. l. Mezopotamie. Jak se nazývají její chrámy? Nakreslete čelní pohled.
 2. Z čeho stavěli Babylóňané svá obydlí?
 3. Které pojivo používali Babylóňané při stavbách chrámů?
 4. V 18. st. před Kristem vzniklo na místě starého sumerského města ze 3. tisíciletí př. n. l. město Babylon. Co víte o jeho architektuře?
 5. Co víte o Ninive?
 6. Architektura z oblasti Mezopotámie se stala vzorem pro okolní oblasti. Co přejala a co přidala do pokladnice světové architektury Fénická říše?
 7. Co víte o architektuře Perské říše?

Test Indie až Mexiko

 1. Co víte o Mohendžodáru?
 2. Co je to stupa?  Nakreslete čelní pohled.
 3. Vyjmenujte stavební materiály staré Číny. Uveďte alespoň jednu typickou čínskou stavbu a popište ji (nebo nakreslete).
 4. Proč a odkdy se v Japonsku stavěly chrámy po vzoru staré Číny?
 5. Uveďte nejvýznačnější architektonická centra předkolumbovské Ameriky. Nakreslete čelní pohled na Huaca del Sol.
 6. Jaký byl význam Macchu Pichu?
 7. Co víte o architektuře mayské civilizace?

Test Egypt

 1. Ve kterém časovém období se rozvíjela Střední říše na území Egypta a které architektonické památky z této doby znáte?
 2. Které prvky architektury jsou pro egyptskou říši typické? Nakreslete je.
 3. Nakreslete palmetovou sloupovou hlavici.
 4. V kterých částech egyptských chrámů se nachází pylony? Nakreslete pylon.
 5. Nakreslete a popište řez  Cheopsovou pyramidou.
 6. Čím se proslavil Abú Simbel?
 7. Jak stavěli Egypťané pyramidy?
 8. Co je to obelisk a jaký byl jeho význam?
 9. Znáte nějakou egyptskou stavbu vztahující se k námořní dopravě. Co o ní víte?

Test antika

 1. Jaký je rozdíl v řazení sloupů dórského a atticko-ionského stavebního řádu?
 2. Který sloupový řád používá čtvercovou kamennou podložku sloupu – plynthos?
 3. Který sloupový řád využíval zdobnosti kompozitních hlavic sloupů?
 4. Jakou architektonickou funkci měly karyatidy Erechtei?
 5. Nakreslete půdorys etruského chrámu.
 6. Jaký význam měla Cloaca Maxima a ve kterém starověkém městě se nacházela?
 7. Čím se lišila architektura řeckého a římského divadla?
 8. Uveďte architektonický příklad kombinace sestavy valených kleneb. Co vedlo stavitele k využití těchto kombinací?
 9. Nakreslete arkádu a uveďte příklad jejího využití z římské architektury.
 10. Vysvětlete nebo nakreslete architektonické prvky: pilastr, importu, římsu a atiku.
 11. Nakreslete čelní pohled a řez akvaduktem.
 12. Nakreslete půdorys římského domu, paláce a baziliky.
 13. V čem spočíval přínos antické architektury?
 14. Proč  a kde se stavěly vítězné oblouky? Nakreslete náhled.

 

Test z architektury – rané křesťanství

 1. Vyjmenujte hlavní rozdíly ve stavbě baziliky ve východořímské a západořímské říší v období 5. století.

 2. Nakreslete v půdorysu transept. Proč byla střední loď baziliky vyšší?

 3. Nakreslete apsidu podélného chrámu (půdorys či bokorys). Co v ní bylo v období raného křesťanství umístěno?

 4. Kde se v bazilice nachází empora (y)? Co je to dvojemporový kostel?

 5. Která bazilika (které baziliky) se stala(y) stavebním vzorem západních křesťanů. Kde se nacházela(y)?

 6. Porovnejte mauzoleum ve východořímské a v západořímské říši.

 7. Nakreslete tambur s kopulí. Jaký byl význam tohoto stavebního prvku?

 8. Nakreslete náběžník. Čeho byl součástí?

 9. Které materiály využívala převážně islámská architektura? (5)

 10. Čím se lišil španělský a turecký minaret?

 

Test z románské architektury  

 

 1. Ve kterém architektonickém slohu vznikaly falce?
 2. Vyjmenujte tři románské stavby na území Prahy. Podle kterého vzoru (vzorů) vznikaly románské stavby u nás? Jsou románské stavby i v našem regionu (pakliže ano, které)?
 3. Vyjmenujte, případně nakreslete 5 prvků románské architektury.
 4. Které druhy centrálních církevních románských staveb znáte?
 5. Nakreslete apsidu s konchou.
 6. Nakreslete půdorys ústupkového portálu s vloženými sloupky.
 7. Nakreslete rosetu kruhového románského okna.
 8. Kde lze nalézt v románské stavbě tympanon? Kde lze v Plzeňském kraji nalézt románské stavby?
 9. Jak vznikla křížová klenba? Nakreslete půdorys.
 10. Čím se vyznačovala románská města?

 

Test gotický sloh

 1. Co je to kápě klenby?

 2. Nakreslete půdorys gotického průběžného travé.

 3. Nakreslete gotický převýšený oblouk. Jaký je jeho architektonický efekt?

 4. Co to je (jsou) radiální kaple. Uveďte příklad.

 5. Nakreslete průběh gravitačního zatížení gotické chrámové opěrně soustavy.

 6. Nakreslete půdorys ústupkového portálu s pěti pruty.

 7. Seřaďte správně chronologicky období gotiky: přemyslovské období, jagellonské období a lucemburské období.  Uveďte časový rozsah gotiky v českých zemích.

 8. Kdo byl Matyáš z Arrasu? Uveďte dva příklady památek jeho činnosti.

 9. Jaký jsou rozdíly mezi bazilikou a sálovým typem kostela (min 3).

 10. Na které světové straně kostela byste obvykle nalezli sanktusník. Co se v něm nachází?

 11. Který architektonický prvek většinou obklopoval rajský dvůr klášterů? Co bylo ve středu rajského dvora?

 12. Jaký je poměr výšky ku šířce lodi v gotické bazilice?

 13. Nakreslete polygonální půdorys presbyteria.

 14. Porovnejte příčné řezy trojlodní bazilikou a trojlodním halovým kostelem.

 15. Nakreslete půdorys ambitu zaklenutého 5 poli křížové klenby na každé straně.

 16. Nakreslete osmiúhelníkový půdorys kaple zaklenuté hvězdovou klenbou.

 17. Jaký je rozdíl mezi  klášterním refektářem a dormitářem?

 18. Nakreslete gotické okno se dvěma pruty a uzavřenou kružbou.

 19. Na čem může spočívat arkýř?

 20. Která gotická stavba mívala podsebití? Nakreslete příčný řez podsebitím.

 21. Podle čeho poznáte dožónový typ gotického hradu? Uveďte příklad.

 22. Co víte o gotických mostech? Které jsou nejznámější?

 23. Co bylo obvyklým rysem kolonizačních měst? Uveďte příklad. Kdo to byl lokátor?

 24. Jakého architektonického typu byl biskupský hrad v Horšovském Týně?

 25. Co je bašta? Jaký je rozdíl mez útočnou a obrannou věží?

         

 1. Co znázorňuje výše uvedený obrázek? K vynášecím čarám doplňte popis.

 2. Co byla krepna? Kde lze nalézt její stopy?

 3. Nakreslete půdorys gotického měšťanského domu v řadové zástavbě. Vyznačte průjezd, mázhaus a klenby. Uveďte příklad gotického věžového domu.

 4. Nakreslete vimperk. Kde jej lze nalézt?

 5. Kde se nachází v gotických stavbách svorník? Co je to visutý svorník?

 6. Co vychází z hlavice přípory? Nakreslete příčný řez klenebním žebrem.

 7. Nakreslete řez dříkem gotického sloupu s příporami.

 8. Nakreslete v půdorysu pětidílnou, šestidílnou, síťovou (jednoduchou) a obkročnou žebrovou klenbu.

 9. Co je to větvová klenba a klenba s přetínáním?

 10. Co vyplňovalo prostor mezi archivoltou a nadpražím? Kdy jsme se s tímto prvkem již setkávali?

 11. Jak souvisí bankál s okenními pruty?

 12. V kterém stavebním prvku gotického kostela byste mohli nalézt zazděnou jeptišku?

 13. Jak může v portálu vzniknout cvikl?

 14. Co bylo typické pro francouzský kastel? Uveďte příklad.

 15. K čemu sloužil bolwerk? Jak a kde byl postaven?

 16. Co bylo přínosem období gotiky do pokladnice světové architektury? Jakou roli sehrála česká architektura?

 17. Které prvky kamenické výzdoby gotických staveb znáte? Nakreslete.

 

 

Test renesanční architektura

 1. Na stavebních typech charakterizujte přínos renesance .
 2. Které architektonické prvky přinesla renesance do Čech?
 3. Co víte o vzniku renesance.
 4. Vyjmenujte 20 renesančních staveb v ČR a jednu z nich popište.
 5. Které prvky renesančního opevnění znáte?
 6. Co je to bastion? Nakreslete jeho půdorys?
 7. Nakreslete skicu renesanční parkánové věže.
 8. Nakreslete arkýř na krakorcích.
 9. Co jsou to arkády a ze kterých architektonických prvků se skládají?
 10. Nakreslete bosovaný rizalit,
 11. Kde lze v Čechách nalézt první známky pronikání renesance?
 12. Které 3 renesanční stavby znáte? Uveďte u jedné z nich 5 příkladů renesančních stavebních prvků a jeden nakreslete.
 13. Jaký je rozdíl mezi palisádou a balustrádou?
 14. Jaký byl v renesanci rozdíl mezi palácem a zámkem ?
 15. Jak spolu souvisí renesance a humanismus?
 16. Se kterým stavebním prvkem byl obvykle spojen barbakan? Jaká byla jeho funkce?
 17. Co je to sgrafito? Které druhy sgrafita znáte? Kde lze sgrafita obvykle nalézt?
 18. Jedním z přínosů Michelangela Buonarrotiho do architektury byly práce na ideálním městě. V čem tento přínos spočíval?
 19. Co je to urbanismus? Co víte o renesančním urbanismu?
 20. Čím se vyznačovaly renesanční  komíny? Nakreslete renesanční růžicovitou komínovou hlavu.
 21. Porovnejte gotický a renesanční portál? Co bylo přínosem renesance ve stavbě portálů?
 22. Porovnejte renesanční a gotická okna. Co bylo přínosem renesance ve stavbě a výzdobě okenních otvorů?
 23. Co je to atika? Co přinesla renesance do vzhledu atiky?
 24. Průčelí domů zdobil štít či štíty. Nakreslete volutový štít, etážový štít a štít s vlaštovčími ocasy. Jaké okno se obvykle objevovalo ve štítech?
 25. Kde bylo v renesanční stavbě možné nalézt piniovou šišku a kde obelisk? Nakreslete jeden z těchto prvků.
 26. Co je slepá arkáda a jakou plní funkci?
 27. Kde je na stavbě šambrána? Jaká je její funkce?
 28. Kde lze nalézt v renesanční architektuře kandelábry a uši? Nakreslete příklad.
 29. Vyjmenujte hlavní znaky renesanční architektury. Dokážete je nakreslit?
 30. Nakreslete půdorysy obvodového zdiva renesančního zámku s otevřeným a s uzavřeným nádvořím.
 31. Které stavební prvky antické architektury s největší oblibou přebírali renesanční stavitelé?
 32. Pozdní renesance uplatňovala prvek kartuše. Co to je a k čemu slouží?
 33. Co je to lodžie, kde ji lze nalézt a ze kterého stavebního prvku se vyvinula?
 34. Co je arkádový most? Nakreslete příčný řez polouzavřeným arkádovým mostem. Kde jej lze v Horšovském Týně najít?
 35. Renesance přinesla do Čech mimo jiné i stavby letohrádků. Uveďte příklad a čím se tyto stavby vyznačovaly.
 36. Nakreslete půdorys renesanční dělostřelecké věže.
 37. V gotických stavbách byly pruty v oknech. Kde se v renesančních stavbách pruty křížily? Nakreslete příklad.
 38. Co to jsou vitraje? Co víte o jejich vzniku, rozdělení a použití?
 39. Nakreslete půdorys měšťanského obytného domu z období renesance.
 40. Jak renesance ovlivnila architekturu konce středověku a začátku novověku?

Test s obrázky